ALGEMENE VOORWAARDEN


BETALINGS- & ANNULATIEVOORWAARDEN

De onderstaande voorwaarden maken een ondeelbaar geheel uit van al onze activiteiten.

PRIJZEN EN BETALING

BREWed behoudt zich het recht om de prijzen van haar open activiteiten (alle geprogrammeerde workshops, bootcamps en masterclasses buiten die van offertes en advies) op elk ogenblik te wijzigen. De activiteiten worden niettemin gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik van online registratie via de webshop. De prijzen op deze website gelden voor particulieren en zijn dus BTW inclusief. Bij het invullen van de gegevens kunt u desgewenst als particulier of bedrijf inschrijven. Betalingen gebeuren bij voorkeur vooraf via het online betaalsysteem, verbonden aan deze website. Particulieren & bedrijven ontvangen een factuur die automatisch door het betaalsysteem is gegenereerd (21% BTW). Na afloop van de activiteit wordt voor bedrijven een factuur van de boekhouding van de Brombeercompagnie bv via e-mail aangeleverd. Deelnemers die zich anders dan het online registratieformulier voor een activiteit van BREWed hebben aangeboden, krijgen onderwijl een factuur door de Brombeercompagnie BV aangeboden. Het bedrag van op de vervaldag niet betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10€ - exclusief BTW. Bij elke (wekelijkse) herinnering wordt dit telkens herhaald tot de totale openstaande som is vereffend.

 

 

ANNULATIE DOOR DE DEELNEMER

Een deelnemer die zijn inschrijving wenst te annuleren, verwittigt steeds via mail naar info@breweducation.be.

 

Annulatie in geval van overlijden, ongeval of ziekte (incl. COVID-maatregel).

De annulatie kan kosteloos gebeuren mits de nodige doktersattesten bezorgd worden via mail naar info@breweducation.be voor de aanvang van de opleiding/activiteit. Het inschrijvingsgeld wordt dan integraal teruggestort, voor zover het inschrijvingsgeld reeds was vereffend.

 

Annulatie in geval van een andere reden dan hiervoor vermeld.

Bij annulatie gelden de volgende voorwaarden:

  • Tot 2 weken voor de aanvang van de activiteit (of voor de aanvang van de eerste activiteit ingeval van een workshop-reeks) wordt een forfaitaire vergoeding van 10% op de betaalde prijs (incl BTW) met een minimum van 20€ voor administratiekosten aangerekend. 
  • Wanneer de annulatie gebeurt binnen de 2 weken voor de startdatum van de activiteit (of eerste activiteit uit een reeks) blijft 50% van de activiteit verschuldigd.
  • Wanneer de annulatie gebeurt binnen de week voor de startdatum van de activiteit (of eerste activiteit uit de reeks) blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
  • Bij ‘now show’ wordt het hele bedrag aangerekend.

BREWed biedt steeds de mogelijkheid om in een vervanging van de deelnemende persoon te voorzien, voor zover deze persoon voldoet aan de eventuele criteria voor deelname aan de activiteiten. BREWed biedt eveneens de mogelijkheid om in te schrijven op een activiteit (met hetzelfde inschrijvingsbedrag) op latere datum, en dit binnen één kalenderjaar. In beide gevallen betaalt de deelnemer geen annulatievergoeding. Na 1 jaar vervalt deze mogelijkheid.

 

Creditnota voor bedrijven

Breng BREWed op de hoogte mochten er twijfels optreden rond restitutie.

ANNULATIE DOOR BREWed

BREWed behoudt zich het recht om omwille van organisatorische redenen een opleiding/activiteit te annuleren (bv. overmacht bij gastverlenende microbrouwerij, ziekte van lesgever of COVID-maatregel). Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt BREWed het recht de activiteit te annuleren. Hiervan krijgt u zo spoedig mogelijk bericht, waarna wij u direct het door u betaalde bedrag restitueren. Andere kosten, gemaakt buiten BREWed om, worden niet vergoed.

ACTIVITEITEN NA OFFERTE

BREWed behoudt zich het recht om tot 1 maand voor de desbetreffende activiteit voorgesteld door offerte het aanbod aan te passen of terug te trekken. Facturen dienen betaald binnen de 14 dagen na afloop van activiteit of - in geval van een meerdelige reeks 14 dagen na afloop van de laatste activiteit. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag geldt een rentevoet van 10% op de totaalfactuur.

ADVIESVERLENING

BREWed is het opleidingsdeel van de Brombeercompagnie. Voor de algemene voorwaarden voor adviesverlening gelden de regels samengesteld binnen de desgevallende offerte.

PRIVACYVERKLARING

 

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. We baseren ons hiervoor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

Deze wettelijke bepalingen hebben enkel betrekking op de website van BREWed of gerelateerde projecten en hieraan gekoppelde apps. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de links op deze site linken naar andere websites. We raden u aan de privacy verklaringen van de andere websites die u bezoekt na te kijken.

Door gebruik te maken van onze BREWed website geeft u ons de toestemming persoonlijke informatie over uw te verzamelen en te gebruiken, zoals hieronder aangegeven, in overeenstemming met deze verklaring. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal BREWed ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

BREWed beoordeelt dit privacy-beleid op regelmatige basis. Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20 augustus 2023.

GEGEVENS DIE BREWed VERZAMELT

U kunt de BREWed-website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, projecten en diensten, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. We verzamelen enkel de persoonsgegevens die u zelf op verschillende wijzen (registratie accounts, inschrijvingsformulieren, nieuwsbrieven, mailinglijsten, persoonlijk telefonische-mailcontact) aan ons meedeelt.

 

Het gaat hier om:

- Identiteitsgegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail

- De organisatie waarin u actief bent

- Facturatiegegevens: naam, adres, BTW-nummer


BREWed maakt voor haar communicatie gebruik van sfeerbeelden die genomen zijn tijdens de activiteiten. Dit gebeurt zonder voorafgaandelijk akkoord (noch voor het nemen, noch voor het gebruik nadien). Wanneer een persoon ongewenst herkenbaar in beeld komt, kan contact opgenomen worden met info@breweducation.be om het beeldmateriaal te verwijderen.

 

Minderjarigen (personen van jonger dan 18 jaar) worden geschrapt uit onze contactformulieren tenzij zij een schriftelijke toestemming door de ouder/voogd of wettelijke vertegenwoordiger aan BREWed hebben voorgelegd.

 

BREWed verzamelt doorgaans geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie die we ontvangen voor wie BREWed in opdracht/op vraag opleidingen en/of opdrachten organiseert of uitvoert (bv. toeleveranciers van brouwerijproducten, overkoepelende organisaties,...). 

VERTROUWELIJKE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonlijke gegevens die BREWed verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door BREWed. De informatie wordt louter voor interne doeleinden verwerkt en niet doorgegeven aan derden (behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten).

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij dat wij van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

BREWed verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

We kunnen uw e-mailadres gebruiken voor automatische meldingen, bevestigingen van aankopen die u bij ons hebt gedaan of om u te informeren over andere activiteiten (zoals wachtwoordherinneringen).

 

Uw persoonsgegevens worden verder ook door BREWed verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • In functie van organisatorische werking: bijvoorbeeld kwaliteitszorg, klachtenverwerking, het verschaffen van praktische informatie m.b.t. je opleidingen, doorsturen van deelname-attesten en diploma’s, bezorgen van facturen, enz.
  • Doorgeven van uw deelname en/of registratie bij je werkgever/overkoepelende organsatie in functie van je bijscholingsaccreditatie
  • In functie van versturen van nieuwsbrieven, het informeren over andere diensten en producten van BREWed en publicitaire doeleinden (website, drukwerk, enz.)
  • Bij aanvraag van financiële tegemoetkoming door één of meerdere klanten van BREWed aan Alimento - de overkoepelende organisatie van de voedingsnijverheid - wordt een aanwezigheidslijst van deelnemers gegenereerd (en geparagrafeerd door de deelnemers), die aan Alimento wordt bezorgd. Hierbij wordt naam, voornaam en organisatie vermeld. 

U kunt ook altijd verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen via info@breweducation.be.

HOE LANG BREWed GEGEVENS BEWAART

BREWed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als uw gegevens niet langer nodig zijn, zullen we alle opgeslagen documenten en gegevens die persoonlijke informatie bevatten veilig vernietigen.

Indien u uw persoonlijke informatie wenst in te zien of te wijzigen en te verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen over de activiteiten van BREWed neem dan contact met BREWed op via info@breweducation.be. BREWed zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, afbeeldingen en andere items op de BREWed-website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BREWed verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

GOOGLE ANALYTICS

BREWed maakt gebruik van Google Analytics.  De resultaten worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan BREWed te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BREWed heeft hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. BREWed heeft Google geen toestemming gegeven om via BREWed verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.  Klik hier voor een overzicht van de privacy bij Google

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer door uw browser wanneer u een website bezoekt. Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger kunt gebruik maken van onze website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw webbrowser.

Wij gebruiken cookies om terugkerende bezoekers te identificeren om onze websites en om de algemene bezoekersstatistieken bij te houden die ons helpen een idee te krijgen van hoeveel mensen onze site bezoeken en welke delen ervan het meest populair zijn. Wij kunnen deze informatie gebruiken om ons te helpen de site bij te werken en hem beter te maken. 

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de soorten cookies die worden opgeslagen op uw computer te wijzigen of te voorkomen dat ze volledig worden gebruikt. Voor meer informatie over cookies en hoe ze uit te schakelen. zie: www.allaboutcookies.org.

BEVEILIGEN

BREWed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BREWed maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BREWed verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BREWed op via info@breweducation.be.

ONLINE BETALINGEN

Om deel te nemen aan een opleiding/activiteit uit ons assortiment kan u automatisch online betalen met Mollie, de betalingspartner van BREWed. BREWed heeft bij gebruik van Mollie geen toegang tot de details van uw creditcard of betaalmethode en kan deze informatie dus niet in haar systemen opslaan. Alle betalingstransacties worden verwerkt via een beveiligde verbinding tussen uw internet browser en servers van Mollie en zijn te allen tijde versleuteld. Uw betaalgegevens zullen niet worden doorgegeven aan een 3e partij door Mollie. Om alle details te kennen over hoe Mollie deze informatie beschermt in het betalingsproces kan u terecht op hun website: www.mollie.com.

GEGEVENS BREWed - DE BROUWACADEMIE IN GASTBROUWERIJEN

www.breweducation.be is de website van BREWed (het opleidingsaanbod van de Brombeercompagnie bv, BTW BE 0700643470)

Postadres/Vestigingsadres: Rekelberg 10, 9660 Brakel

Telefoon: 0478 441 413

E-mailadres: info@breweducation.be